Северо-Казахстанская областная универсальная
научная библиотека им. Сабита Муканова
Регистрация

Добро пожаловать в крупнейший информационный, образовательный и культурный центр, формирующий и поддерживающий современный уровень знаний, интеллекта и культуры в Северо – Казахстанском регионе.

Абильмажинова Б.М – директор ОУНБ им.Сабита Муканова.

Информационно-рекламный дайджест "Учись! Узнавай! Удивляйся!"

1.  Абылхасанова, М. М. Математика пәні сабақтарында CLIL технологияларын қолдану // 12 жылдық білім беру = 12-летнее образование. - 2018. - №1. - С. 6-11.
Мақаланың өзектілігі: еліміздегі үштілдік саясатты білім саласында жүзеге асырудың бір жолы ретінде CLIL технологиясын (пәндік – тілдік кіріктіріп оқыту технологиясын) кең қолдану үшін әдісті жетік меңгеру қажеттілігі.
Мақсаты. CLIL технологиясының принциптеріне тоқтала отырып, сабақты жоспарлау қадамдарымен таныстыру. Тілді қолдану мақсатында жүргізілетін жұмыс түрлеріне мысалдар келтіру.

2. Блок, М., Дюльман, К. Химия. Остров тяжеловесов // В мире науки. - 2018. - №5/6. - С. 76-82.
Авторы предлагают поговорить о работе по созданию самых тяжелых элементов в мире и изучению островов стабильности периодической системы, где такие элементы существуют дольше мгновения.
Ученые пытаются создать все более тяжелые элементы, «выковывая» атомы с все большим числом протонов в ядре. Большинство подобных сверхтяжелых элементов живут крайне мало, но теория предсказывает, что если бы удалось создать атомы с правильным сочетанием протонов и нейтронов, то они могли бы стать стабильными и существовать минуты, дни и даже годы. Такие атомы сформировали бы остров стабильности в периодической системе элементов. Исследователи полагают, что некоторые из недавно открытых атомов могли бы обозначить очертания этого острова.

3. Волков А. Искусственный интеллект обещает революцию? // Знание - сила. - 2018. - №8. - С. 4-11.
В статье описаны, как иинновационные технологии совершают революцию в производственной сфере, в нашем быту и на транспорте. Искусственный интеллект, компьютерные сети и цифровая электроника в скором будущем полностью изменят нашу повседневную жизнь.
Уже сегодня многие предметы, окружающие нас, обладают толикой разума – искусственным интеллектом. «Умных вещей» становится всё больше. Они помогают и подсказывают нам, всё предвидят и планируют, делают за нас львиную долю работы и даже – в меру своего разумения – облегчают нам муки творчества, выполняя рутинные, вспомогательные процедуры.

4. Даньяров, Ғ. З. Критериалды бағалау, оқушылардың оқу-танымдық құзыреттілігін қалыптастырудағы жетекші фактор ретінде // Білім = Образование. - 2018. - №1. - С. 30-34.
Мақалада оқушылардың білім деңгейін бағалау проблемалары баяндалады. Критариалды бағалау технологиясының артықшылығы мен тиімділігі туралы айтылады.

5. Калинина, В. Н. Я познаю науки // Внеклассная работа в школе. - 2018. - №7. - С. 37-39.
Занятие для школьников, чтобы стимулировать желание самостоятельно работать с дополнительной литературой по предметам естественно-математического цикла.
Цель занятия: способствовать дальнейшему расширению кругозора и получению школьниками новых естественно-математических знаний.

6. Оңалбеков, Е. С., Әлімжанова Ж. О., Ян Хуэй Қазақстан мен Қытайдағы бейіндік оқытуды дамыту // Вестник академии педагогических наук Казахстана. - 2018. - №2. - С. 62-66.
Мақалада Қытай мен Қазақстандағы бейіндік оқыту мәселелері жан-жақты қарастырылған. Бейіндік оқытудың мақсат-міндеттері, оқу бағыттары мен пәндері туралы сипатталады. Қытай мемлекетінің оқу жүйесіне талдау жүргізіліп, екі мемлекеттің бейіндік оқытудың тарихы қалыптасуына көңіл бөлінген және білім беру жүйесіндегі өзара ұқсастықтар көрсетілген. Бейіндік оқытуды кәсіби тұлғалық өсудің негізі ретінде қарастырылған. Жалпы орта білімнің бейіндік оқыту мазмұны екі – жаратылыстану-математикалық және қоғамдық-гуманитарлық білімдік бағыттан тұрады. Бейіндік пәндер бойынша көптілді оқыту мүмкіндігі болады. Қытай халқында бейінді оқыту әр тұлғаның психологиялық ерекшеліктеріне сай ұйымдастырылады. Бейінді оқыту – жалпы білім беретін мектептердің жоғарғы сатысында даярлы оқытуға, оқушының әлеуметіне және мектептің жоғары сатасының орта және жоғары кәсіптік білім беру мекемелерімен сабақтастығына бағытталған арнайы дайындық жүйесі. Қытай халқының бейіндік білім беру жүйесінің мақсаты – оқушылардың мамандық таңдауына көмектесу.

7. Пак В. Команды от высшего разума // Чудеса и приключения. - 2018. - №8. - С. 20-23.
Некоторые современные биофизики самонадеянно заявляют, что начинается новая фаза жизни и люди смогут контролировать свою собственную эволюцию. Что манипуляция с геномом человека позволит каждому стать здоровым и красивым, переделать своё тело так, как нравится: увеличить рост, изменить фигуру и даже прибавить ума. А через 10-15 лет такой «генетический ремонт» может превратиться с массовую процедуру. Каким же будет «улучшенный человек?».

8. Первушина, Е. Забытые буквы // Наука и жизнь. - 2018. - №2. - С. 90-93.
В статье речь идет о забытых буквах. В алфавите, который изучают школьники в первом классе, 33 буквы. А в древней кириллице – азбуке, составленной в середине IX века Кириллом и Мефодием, их было гораздо больше – целых 46. Братья-монахи, уроженцы греческого города Солуни (ныне Салоники), взяли на основу своей азбуки греческие буквы и приспособили их к звукам славянских языков, один из которых стал русским.
Куда же пропали 13 букв? Их украло время. По мере того как славяне, в том числе и русские, осваивали свой язык и свою письменность, многие буквы отпадали за ненадобностью.

9. Сұлтанғазиева Г. С., Беркінбаева А. С. Шалғынды қара-қоңыр топырақтың құнарлығын жоғарлату мақсатында тыңайтқышты енгізудің экологиялық маңызы // Новости науки Казахстана. - 2018. - №1. - С. 180-194.
Мақалада Қазақстанның оңтүстік-шығыс жағдайында ұсынылған ротациялы ауыспалы егістіктегі алғы дақылдар, майбұршақтың өнімділігі және шалғынды қара-қоңыр топырақтың агрофизикалық көрсеткішіне минералды тыңайтқыштардың әсері қаралады.
Ауыл шаруашылығында әсіресе, азотты тыңайтқыштарды шектеу қажет. Минералды тыңайтқыштарды дұрыс пайдалану дақылдардың өнімін арттырумен қатар, оның түсімінің сапасын жақсартады, топырақты қоректік элементтермен байытып, микробиологиялық процестерге әсер етеді. Алынған дақылдардың майбұршақ агрофитоценозының өнімділігіне, арамшөптермен ластануына және оның құрылымына әсері және азот тыңайтқышын берген кезде топытартың жыртылған қабатында қоректену режимі жақсарған. Сонымен қатар азот тыңайтқышының әсерінен негізгі нитратты азот көбейген. Алынған нәтижелер фенологиялық көрсеткіші бойынша майбұршақтың сорты орташа пісетіндігі байқалды. Ауыспалы егістікке тыңайтқыштарды берген кездегі шалғынды қара-қоңыр топырақтың агрофизикалық қасиеттерінің теориялық және практикалық тұрғыдағы маңыздылығы айқындалды. Сонымен қатар, азот тыңайтқышының әсерінен негізгі нитратты азот көбейген. Көптеген зерттеулердің нәтижесінде фосфорлы тыңайтқыштардың көп мөлшері топырақтағы нитрификация процесінің жүруін төмендетеді, кейбір жағдайда жылжымалы фосфор және нитраттардың мөлшеріне байланысты қайтымдылығы байқалады.

10. Фишман, Р. Пока не было света // Популярная механика. - 2018. - №8. - С. 28-33.
В статье исследуются характерные признаки солнца и солнечной системы. Первое, что произносит создатель в библейской книге бытия, - «да будет свет». Этот момент можно отнести к рождению солнца, главного источника энергии, движения и жизни для земли и других планет, спутников и бесчисленных малых тел солнечной системы. Но и само появление звезды стало результатом длинной череды событий, периодов долгого неторопливого развития и нескольких космических катастроф.

11. Шапран, Е. Латынь за 30 минут // Oyla. - 2018. - №6. - С. 62-67.
Автор приходить к выводу, что сейчас латынь – это мёртвый язык. На
нем не говорят в повседневной жизни, а используют для научных целей или чтобы процитировать какого-нибудь античного классика. Но разве этого мало? К тому же учить язык целиком не обязательно: множество слов вы и так уже знаете, осталось освоить правила чтения. На это уйдет не больше получаса, обещаем!

Комментарии (0)